قازاقستاننان شابىت ىزدەگەن ادام

08.12.2017 02:14

 استانا. قازاقپارات - شابىت. ونەر ادامدارى ءۇشىن بۇل ءومىردىڭ ءمانى. ال، شابىتىڭ ءبىتىپ، ونەرگە دەگەن ماحاببات ساۋلەسى اقىرىنداپ سونگەن ساتتە نە ىستەۋ كەرەك؟ قول قۋسىرىپ وتىراسىڭ نەمەسە «شابىت» قايداسىڭ دەپ جولعا شىعاسىڭ.

« Kazakh TV» » ارناسى ۇسىنعان «Inspiration» (شابىت) جوباسىنىڭ باستى كەيىپكەرى مۋزاسىن ىزدەپ، قازاقستانعا كەلگەن ءۇندىستان ازاماتى. ادامدى شابىتتاندىراتىن تازا اۋا، ءمولدىر سۋدىڭ سىڭعىرى، اسەم تابيعات جانە ەتنوس. ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق مۋزىكانىڭ ءۇنى جانعا جايلىلىق سىيلاپ، كۇش بەرەدى. اسىرەسە قازاق حالقىنىڭ اتادان بالاعا ميراس بولىپ قالعان كونە اۋەندەرى جۇرەك ساندىعىن اقتارىپ، كوڭىلىڭىزدىڭ تەرەزەسىن قاعادى. بۇعان مۋزىكا تۋرالى كوپتەگەن اڭىز- اڭگىمەلەر كۋا. «Inspiration» (شابىت) باعدارلاماسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مۋمباي قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن دجوني گازز دا ءدال وسى سەزىمدەردى ءۇشىن كەلىپتى.

 «مەن مۋزىكا الەمىندە جۇرگەنىمە ۇزاق جىلدار بولدى. ءبىراق سوڭعى كەزدە ەشقانداي وزگەرىس كورەر ەمەسپىن. شابىتىڭدى شىڭداۋ ءۇشىن جاڭا ەل، جاڭا ورتا، جاڭا مادەنيەتپەن تانىسۋ كەرەك. ەرتە داۋەرگە ساياحاتتاپ، ەرەكشە ەلدىڭ ەركىندىگىنە كوز سالۋ، ونىڭ ونەرىمەن سۋسىنداۋ، قاجەتىمدى تابۋدى قالادىم. عالامتور بەتتەرىن پاراقتاپ قازاق حالقىنىڭ سالت- ءداستۇرى جايلى وقىدىم. وندا بۇل ەلدىڭ كونە ءداستۇرى، اۋەندەرى مەن ءانى ءالى كۇنگە دەيىن ساقتالعان دەگەن اقپاراتتار بار ەكەن. مىنە، سوعان كوز جەتكىزىپ، تىڭداپ، قايتا شابىتتانىپ قايتسام دەگەن وي كەلدى. سودان الماتىعا، قازاقستانعا ساپارلاپ كەلدىم» - دەيدى ول.

دجوني گاززدى اتا- اناسى بالا كەزىنەن ونەرگە باۋلىعان. 12 جاسقا تولعاندا العاش مەكتەپ ارالىق سايىسقا قاتىسىپ، ساحناعا شىعىپتى. تاعى ءبىر قاسيەتى ساياحاتتاعاندى ۇناتادى. ول شابىتىن شىڭداۋ ءۇشىن ۇنەمى ىزدەنىستە جۇرەدى ەكەن. ونى الماتىدا سەرىك نۇرمولدايەۆ كۇتىپ الادى. سەرىك پروديۋسەر، مۋزىكانت، كومپوزيتور، ءانشى، تەاتر جانە كينو اكتەرى، دۇنيەجۇزىلىك «تۇران» ەتنو- فولكلورلىق ءانسامبلىنىڭ مۇشەسى، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىن ءتامامداعان. ونەر تانۋ عىلىمىنىڭ ماگيسترى. حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتى، 15 كە جۋىق اسپاپتىڭ قۇلاعىندا وينايدى. ەكى ونەرپاز قازاقستاننىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارىنىڭ تاريحىمەن تانىسىپ، باستاۋىنا ۇڭىلەدى. الىستان كەلگەن قوناعىمىز ۇلى دالانىڭ ءۇنى مەن ەسكى مۋزىكالىق داستۇرلەرىمىزبەن تەرەڭىرەك تانىسۋ ءۇشىن جۇرگىزۋشىلەر قالانىڭ شۋلى ومىرىنەن الىستاپ، ناعىز تابيعاتپەن ۇندەسەدى. وسى ساپار بارىسىندا دجوني دومبىرا مەن قوبىزدىڭ ءۇنىن ءوزىنىڭ گيتاراسىمەن ۇشتاستىرۋعا تىرىسادى. «كورەرمەندەر بۇل جوبادان ەلىمىزگە ساياحات جاساپ كەلگەن مۋزىكانت ارقىلى تاعى دا ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىزدى تاني تۇسەدى. قازاق حالقىنىڭ قوناقجايلىلىعى مەن باي مادەنيەتى تالاي ادامعا شابىت بەرىپ، قاناتتاندىراتىنىن كورەدى. ۇلتتىق اسپاپتارىمىزدىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن شەتەلدىك قوناعىمىز ءان سالىپ، دۋەتتەر جازىلادى. بۇل تابيعي، جاندى مۋزىكالىق باعدارلاما باي ءان- جىرىمىزدى، سان عاسىرلىق اسپاپتارىمىزدى بۇكىل الەمگە پاش ەتەدى» ، - دەيدى Kazakh TV» »  ارناسىنىڭ باس پروديۋسەرى ايكۇمىس سەكسەنبايەۆا.

 

Massaget.kz

پئكئر قالدئرؤ


قازاقپارات