عالىمدار تاڭعى ۋاقىتتا نەلىكتەن باس اۋىراتىنىن انىقتادى

13.01.2018 15:15

استانا. قازاقپارات - ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى تاڭعى ۋاقىتتاعى باس اۋرۋىنىڭ سەبەبىن انىقتادى، - دەپ جازادى VistaNews باسىلىمى.

ۋنيۆەرسيتەت عالىمدارىنىڭ پىكىرىنشە ، كۇيزەلىسكە ۇشىراعان ادامداردىڭ ءجيى باسى اۋىرادى ەكەن. اسىرەسە، تاڭعى ۋاقىتتاعى باس اۋرۋى ادامنىڭ ىشكى جان-دۇنيەسىنىڭ جاعدايىن كورسەتەتىن كورىنەدى.

اتالعان زەرتتەۋگە دوكتور موريس وحايون قاتىسقان. ولار بىرنەشە زەرتتەۋلەردەن كەيىن عالىم باستىڭ نەلىكتەن تاڭعى ۋاقىتتا اۋىراتىنىن انىقتاعان.

دوكتور وحايون باس اۋرۋى كۇيزەلىسكە ۇشىراعان ادامداردا ءجيى كەزدەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.

سونىمەن قاتار عالىم وسى پروبلەماعا نازار سالىپ، دارىگەرگە كورىنۋگە كەڭەس بەردى. سەبەبى مۇنىڭ سالدارىنان سوزىلمالى اۋرۋلارعا شالدىعۋ قاتەرى بار.

 

پئكئر قالدئرؤ


قازاقپارات