قىتايداعى ەڭ قىمبات ءزاۋلىم ساراي تۋرالى نە بىلەمىز؟

09.11.2018 12:29

 استانا. قازاقپارات - قىتايدا ەڭ قىمبات بولىپ سانالعان ءۇيدىڭ باعاسى 149 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراعان.

ەلدە بۇل سوممادان ارتىق باعاعا ءالى كۇنگە دەيىن ەشبىر ءۇي ساتىلىپ كورمەگەن دەپ جازادى bigpicture.ru سايتى.

ءزاۋلىم سارايعا Taohuayuan دەگەن اتاۋ بەرىلگەن. ول قازاق تىلىنە اۋدارعاندا «شابدالى وسەتىن جەر» دەپ اۋدارىلادى. ول 673 گەكتار اۋماقتى الىپ جاتىر.

Фото: Business Insider

ەلدەگى ەڭ قىمبات بولىپ سانالاتىن ءۇي دۋشۋ وزەنىنىڭ ءدال ورتاسىنداعى جەكەمەنشىك ارالدا ورنالاسقان.

Фото: Business Insider

ءزاۋلىم سارايدا 32 جاتىن بولمە، شاراپ قويماسى، جاعالاۋ ماڭىنداعى باسسەين بار. وعان قوسا، يۋنەسكونىڭ الەمدىك مۇراسىنا كىرەتىن باقتار دا ءدال وسى ءۇيدىڭ اۋماعىندا.

Фото: Business Insider

ءوزىنىڭ ورنالاسۋ ايماعى مەن ءداستۇرلى قىتاي پەيزاجى ءۇش جىل بۇرىن عانا تۇرعىزىلعان ۇيگە كونە زاماننىڭ تىنىسىن بەرەتىندەي. ۇيدەگى 32 جاتىن بولمەنىڭ تەرەزەلەرى وڭتۇستىككە قاراپ تۇرادى.

Фото: Business Insider

مۇنداعى تۇمان باسقان باقتار سۋچجوۋ باقتارىنىڭ ارنايى ۇلگىسى بويىنشا جاساقتالعان. سۋچجوۋ باقتارى يۋنەسكونىڭ الەمدىك مۇراسى بولىپ سانالادى.

Фото: Business Insider

ءزاۋلىم سارايدىڭ قۇرىلىسىنا ءۇش جىلدان استام ۋاقىت كەتكەن. ءۇيدىڭ ديزاينى ءاربىر كىشكەنتاي نارسەگە دەيىن ويلاستىرىلعان. ونىڭ قۇرىلىسىنا الەمنىڭ ەڭ مىقتى ماماندارى ۇلەسىن قوستى.

Фото: Business Insider

ءۇيدىڭ ىشكى قۇرىلىمى ءداستۇرلى قىتاي ناقىشىمەن قوسا، زاماناۋي ستيلدى ۇيلەستىرە العان.

Фото: Business Insider

Фото: Business Insider

Фото: Business Insider

Фото: Business Insider

پئكئر قالدئرؤ


قازاقپارات