قىرعىزستاننىڭ اقپارات ۆيتسە- ءمينيسترى «قازاقپارات» ح ا ا جۇمىسىمەن تانىستى

09.11.2018 12:43

استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات، مادەنيەت جانە تۋريزم ۆيتسە- ءمينيسترى اينۇر تەمىربەكوۆا «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىز قازاقستاندىقتاردى ءوز ەلىمىزدە كورۋگە ءاردايىم قۋانىشتىمىز. قىرعىزستان مەيماندار ءۇشىن قاشان دا اشىق. حالىقتارىمىز دوستىعىنىڭ تاريحى تەرەڭدە جاتقاندىقتان، ءوزارا قارىم- قاتىناسىمىزدى جوعارى قويامىز»، - دەدى اينۇر تەمىربەكوۆا «قازاقپارات» ح ا ا باس ديرەكتورى اسقار ۋماروۆپەن كەزدەسۋ كەزىندە.

اينۇر تەمىربەكوۆا «قازاقپارات» ح ا ا ۇجىمىنا قوناقجايلىلىعى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، اقپارات اگەنتتىگىنىڭ قىركۇيەكتە وتكەن 3 - دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنىنان اقپارات تاراتۋداعى ايتۋلى ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

«جالپى، كوشپەندىلەر ويىنى تۋرالى قازاقستانداعى 10 ب ا ق حابار تاراتتى. مۇنىڭ ءبارى دە ءبىزدىڭ قارىم- قاتىناسىمىزدىڭ جارقىن كەلەشەگىنە ۇمىتتەنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى

 

پئكئر قالدئرؤ


قازاقپارات